Shri B. G. Garaiya Ayurvedic College

Village : Kalipat,

Bhavnagar High Way,B/H Ashapura Hotel,

Rajkot-360020.

Ph: 0281-2785555/56

Email :- bggacrajkot@gmail.com

website:- www.bggac.org